Kontakt

Fundacja Wsparcia Psychologicznego Terapii i Rozwoju Osobistego Źródło Zmian

Miejsce prowadzenia terapii i zajęć: Ursynów, ul. Meander 18 lok. 1, tel. 601-938-288

Siedziba Fundacji:
ul. Franciszka Marii Lanciego 7B/10
02-796 Warszawa

fundacjazrodlozmian@gmail.com

Regulamin Fundacji

ŚWIADCZONE USŁUGI

§ 1

Indywidualna pomoc udzielana jest zarówno stacjonarnie jak i niestacjonarnie i trwa każdorazowo od 50 do 75 minut. Czas trwania zajęć grupowych określany jest zgodnie ze specyfiką, wymogami i możliwościami grupy i trwa od 60 do 90 minut.

/Czas trwania spotkań podawany jest w minutach, 60 minut oznacza, 50 minut pracy indywidualnej z dzieckiem i 10 minut przeznaczone na przekazanie informacji opiekunowi/rodzicowi;

30 minut terapii oznacza 25 minut pracy indywidualnej terapeuty z dzieckiem i 5 minut rozmowy z opiekunem/rodzicem/

Zasady współpracy:

  • Terapia/Wsparcie rozpoczyna się jednym do trzech spotkaniami diagnostycznymi umożliwiającymi zebranie wywiadu na temat klienta. Po spotkaniach klient wraz z psychologiem/terapeutą wspólnie podejmują decyzję o rozpoczęciu terapii/wsparcia.

  • Psychologa/terapeutę obowiązuje tajemnica zawodowa, z której zwolnić go może jedynie sąd lub uzasadnione podejrzenie, że pacjent zagraża życiu i zdrowiu swojemu lub innych osób. Wszystkie dane na temat pacjenta pochodzą z wywiadu i/lub z zapoznania się z dokumentacją medyczną, psycholog/terapeuta nie ma obowiązku weryfikować ich w inny sposób, jeśli to robi informuje o tym klienta.

Cele pomocy psychologicznej ustalane są każdorazowo indywidualnie w dialogu z klientem, ich osiągnięcie zależy w takim samym stopniu od zaangażowania pacjenta jak i psychologa/terapeuty. Cel terapii/wsparcia w trakcie jej prowadzenia może ulec zmianie. Powinno to być omówione przez psychologa/terapeutę i Klienta.

§ 2

Zakres usług świadczonych przez Fundację obejmuje:

– zajęcia indywidualne, grupowe

– pomoc i wsparcie psychologiczne

– poradnictwo psychologiczne

– poradnictwo seksuologiczne

– psychoterapię

– interwencje kryzysowe

– grupy wsparcia, rozwojowe, edukacyjne

– warsztaty rozwoju osobistego oraz szkolenia

– działalność edukacyjną i opiekuńczą

§ 3

Szczegółowe informacje na temat świadczonych usług oraz zespołu znajdują się na stronie internetowej Fundacji.

§ 4

Harmonogram wszystkich spotkań ustalany jest indywidualnie w trakcie pierwszej konsultacji.

§ 5

Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonego wcześniej terminu.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

§ 6

  1. Klient

Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed podjęciem decyzji o korzystaniu z usług Fundacji.

Aby korzystać z usług psychologicznych Klient powinien posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby poniżej 18 r.ż. zobowiązane są do przedstawienia zgody opiekunów prawnych.

Konsultacje niestacjonarne udzielane są wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu drogą telefoniczną lub mailową i po uprzednim opłaceniu usługi na wskazane konto.

Klient ma prawo do rezygnacji ze świadczonych usług bez podania przyczyny, ale zobowiązany jest do poinformowania o rezygnacji z usług nie później niż 48 godzin przed planowanym terminem spotkania, zarówno stacjonarnego jak i niestacjonarnego. W przeciwnym razie spotkanie zostanie uznane za odbyte i Klient poniesie koszty spotkania.

– Nieuprzedzenie o nieobecności na zajęciach dwukrotne jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w projekcie.

§ 7

  1. Fundacja

Zobowiązuje się do zapewnienia profesjonalnej pomocy na rzecz Klienta Fundacji z zachowaniem należytej staranności a także zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Osoby świadczące usługi z ramienia Fundacji zobowiązane są do zachowania tajemnicy i poufności wszelkich danych i informacji uzyskanych od osób korzystających z usług Fundacji. Szczegółowe zasady oraz zakres tajemnicy zawodowej określają przepisy ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763, ze zm.).

Może odmówić udzielenia pomocy psychologicznej Klientowi, który może swoim zachowaniem stanowić zagrożenie dla siebie i innych.

-Zobowiązana jest do zwrotu wpłaconych środków, jeżeli konsultacja nie odbędzie się z jej winy.

PŁATNOŚCI

§ 8

Fundacja świadczy swoje usługi zgodnie z obowiązującym Cennikiem, który umieszczony jest na stronie internetowej.

§ 9 

Płatności ratalne za zajęcia grupowe należy regulować zgodnie z harmonogramem wysyłanym do uczestników przed rozpoczęciem cyklu. Wartość rat uwzględnia całość cyklu terapeutycznego i nie ulega zmniejszeniu ze względu na nieuprzedzoną wcześniej nieobecność uczestnika na spotkaniu grupy, o czym uczestnicy informowani są na pierwszym spotkaniu lub w niniejszym regulaminie i traktowane jest jako obecność.

§ 10

W przypadku osób będących w trudnej sytuacji materialnej Fundacja świadczy usługi nieodpłatnie. Warunkiem jest przedstawienie stosownych dokumentów, potwierdzających sytuację materialną (zaświadczenia z ośrodków pomocy społecznej itp.). W kwestiach spornych decyzję podejmuje Zarząd Fundacji.

§ 11

Płatności za usługi świadczone przez Fundację dokonać można dokonać przelewem na niżej podane konto: Bank Santander 791090 2590 0000 0001 3687 6730

§ 12

Ewentualne zwroty dokonywane są w terminie dwóch tygodni w tej samej formie, w której Klient dokonał płatności.